Advokatska kancelarija Momčilović zastupa i pruža usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima u sledećim pravnim oblastima:

Krivično pravo

Odbrana okrivljenih i zastupanje oštećenih u krivičnim postupcima pred policijom, tužilaštvima i sudovima.

Građansko pravo

Pružanje pravnih usluga fizičkim i pravnim licima u oblastima:
• Obligacionog prava (sastavljanje ugovora i drugih pravnih poslova, savetovanje i zastupanje u postupcima zbog kršenja i neispunjenja ugovora, naknade štete, neosnovanog bogaćenja i drugih povreda obligacionih prava)

• Stvarnog prava (sastavljanje ugovora i drugih pravnih poslova radi raspolaganja pokretnom i nepokretnom imovinom, savetovanje i zastupanje radi utvrđivanja i zaštite prava svojine, plodouživanja, hipoteke i drugih stvarnih prava, radi zaštite poseda i povodom povreda svih stvarnih prava)

• Naslednog prava (pravne usluge po pitanjima raspodele imovine nakon smrti, sačinjavanja testamenta, ugovora o doživotnom izdržavanju, savetovanje i zastupanje naslednika u ostavinskim postupcima, postupcima za poništaj testamenta, za zaštitu nužnog naslednog dela i drugih povreda naslednih prava)

• Porodičnog prava (pravne usluge savetovanja i zastupanja povodom ličnih i imovinskih odnosa u porodici, zaključivanja, razvoda i poništaja braka, radi odnosa bračnih partnera i roditelja i dece, zakonskog izdržavanja, podele imovine stečene u bračnoj i porodičnoj zajednici)

Radno pravo

Savetovanje i zastupanje u postupcima povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa, u postupcima o pravima,obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u postupcima o naknadi štete pretrpljene na radu ili u vezi sa radom,u sporovima povodom štrajka, kolektivnih ugovora, sastavljanje ugovora o radu i drugih ugovora i akata iz oblasti radnog prava, poput pravilnika o radu, pravilnika o disciplinskog odgovornosti i dr.

Upravno pravo

Savetovanje i zastupanje u postupcima pred inspekcijama, republičkim, pokrajinskim i lokalnim organima uprave u oblasti prava koja reguliše delatnost državne, pokrajinske i lokalne uprave, te odnos vlasti prema fizičkim i pravnim licima u postupcima radi ostvarivanja njihovih prava.

Ustavno pravo

Savetovanje i zastupanje u postupcima po ustavnim žalbama zbog povrede ustavom i međunarodnim normama zagarantovanih ljudskih prava i sloboda, kao i u postupcima radi ocene ustavnosti i zakonitosti pravnih akata.